PDF PDF Print

Gebed des Heren

Het gebed des Heren is het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Tot op de dag van vandaag bidden christenen wereldwijd dagelijks dit gebed. De Oud-Katholieke Kerk heeft haar eigen vertaling van dit gebed.

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Amen. (Bron: Oud-katholiek Kerkboek)

Doxologie

Vaak bidden we ook de doxologie na het ‘Onze Vader’, hoewel deze niet door Jezus aan ons is geleerd.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen (Bron: Oud-katholiek Kerkboek)

Ebolisme

In de Oud-Katholieke Kerk is het ebolisme, een gebedstekst die tussen de eigenlijke tekst en de doxologie door de priester werd gebeden in de Eucharistieviering in onbruik geraakt. De hedendaagse tekst in de Rooms-Katholieke Kerk gaat zo:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
(Bron: rkliturgie.nl)

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.